Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ vấn đề quan trọng và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay

Tác giả : Th.s Ngô Bá Cường - PTK Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Chi bộ là tổ chức tế bào cơ bản của Đảng, là hạt nhân lãnh đạo chính trị, là đơn vị chiến đấu ở cơ sở, là cầu nối trực tiếp giữa Đảng với quần chúng, là trường học giáo dục, rèn luyện, kết nạp đảng viên, là nơi quản lý, phân công, kiểm tra công tác và sàng lọc đảng viên. Chi bộ là đội tiên phong cách mạng, thực hiện chức năng lãnh đạo chính trị trong các tập thể lao động và trong các khu dân cư. Mọi hoạt động của chi bộ nhằm đảm bảo cho đường lối, chính sách của Đảng được quán triệt và thực hiện một cách có hiệu quả ở cơ sở; đồng thời góp phần vào việc bổ sung, hoàn chỉnh đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng bằng những kinh nghiệm từ phong trào cách mạng của quần chúng từ cơ sở, nhằm thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới  vì chủ nghĩa xã hội.
Quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về vị trí vai trò của chi bộ đã nhấn mạnh: “Cần phải biến mỗi chi bộ thành trung tâm và hạt nhân của các Hiệp hội công nhân” (Mác - Ănghen Tuyển tập t2 NXBST, HN 1984, t1, tr 68). V. Lê nin coi các tổ chức cơ sở đảng  là hạt nhân, là người lãnh đạo nhằm “ lôi cuốn quần chúng vào giải quyết một cách tự giác các vấn đề của Đảng ”. Chủ tịch Hồ Chí Minh coi chi bộ là “nền móng của Đảng, chi bộ tốt thì mọi việc đều tốt ”…                               
Các hoạt động của tổ chức cơ sở Đảng chủ yếu diễn ra ở chi bộ. Chất lượng của tổ chức Đảng  phụ thuộc vào các hoạt động của chi bộ. Củng cố chi bộ là khâu trung tâm của việc củng cố tổ chức cơ sở Đảng.
Qua thực tế khảo sát chất lượng sinh hoạt chi bộ ở một số đơn vị trực thuộc Đảng uỷ CCQ Dân Chính Đảng, cho thấy:
 Trong những năm qua hoạt động  của các chi bộ đã có nhiều chuyển biến tích cực. Các chi bộ đã thực hiện tương đối tốt sinh hoạt chi bộ thường kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng, nhưng trong thực tế vẫn có những cuộc sinh hoạt chất lượng chưa cao, nội dung sinh hoạt vẫn còn nặng bàn về công tác lãnh đạo chuyên môn, hình thức sinh hoạt còn đơn điệu, ít được đổi mới. Ở một số Đảng bộ, các chi bộ đã được hướng dẫn, chỉ đạo sinh hoạt theo chuyên đề, nhưng trên thực tế, hình thức này chưa được nhân rộng một cách phổ biến. Thậm chí, chất lượng sinh hoạt chuyên đề của chi bộ cũng chưa thể nói là tốt. Việc ghi chép biên bản đôi khi thiếu cẩn thận, chưa phản ánh được đúng tinh thần và nội dung của cuộc họp… Từ thực trạng chất lượng sinh hoạt của các chi bộ, xuất phát từ yêu cầu của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết TW6 (lần 2) khoá VIII, để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng trong giai đoạn hiện nay, thì việc tìm giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thực sự là vấn đề cần thiết, nhằm nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng đáp ứng yêu cầu mới.
- Cụ thể hoá các quan điểm trên, Đảng ta đã quy định: hình thức tổ chức và nhiệm vụ của chi bộ tại điều 24  Điều lệ Đảng, và Quy định số 97-QĐ/TW của Ban Bí thư TW Đảng ngày 22-3-2004).
- Để chỉ đạo hoạt động thực tiễn của các chi bộ, Ban bí thư TW Đảng  đã ra Chỉ thị số 10- CT/TW  ngày 30-3-2007 về “ Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”. Tỉnh uỷ Nghệ An đã có Hướng dẫn số 08 của Đảng uỷ CCQDCĐ.
Trên tinh thần đó, để nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng, trước hết các chi bộ cần xác định:
- Về nội dung tư tưởng: Thường xuyên cung cấp thông tin mới, nêu cao ý thức tự phê bình và phê bình, trong sinh hoạt chi bộ cần thể hiện rõ tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, động viên đảng viên nêu cao tinh thần say sưa tự học tập, rèn luyện không ngừng nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt. Các chi bộ cần nắm được diễn biến tư tưởng của đảng viên, quan tâm động viên, giúp đỡ để đảng viên yên tâm công tác hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.
- Về nội dung chính trị: Chi bộ phải trở thành trường học giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Về chức năng, nhiệm vụ của người đảng viên; về ý thức chính trị của đảng viên gắn liền với thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ.
- Về nội dung tổ chức: Chi bộ là tổ chức lãnh đạo, quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan chuyên môn, của các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội và của tất cả đảng viên trong việc thực hiện nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Đảng. Là môi trường giúp đỡ, dìu dắt đảng viên trưởng thành…
Xây dựng Đảng TSVM về tư tưởng, chính trị và tổ chức là nhiệm vụ to lớn mà Đảng ta đã xác định cho tất cả các TCCS Đảng và đảng viên.
Để thực hiện được các nội dung đó, theo chúng tôi cần thực hiện một số giải pháp sau đây:
1. Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của chi bộ và sinh hoạt chi bộ đối với toàn thể đảng viên:
 Đảng viên của Đảng dù ở cương vị nào trong Đảng và trong bộ máy Nhà nước đều được sinh hoạt trong một chi bộ và phải thực hiện các nghĩa vụ của người đảng viên, được hưởng các quyền lợi do Điều lệ Đảng quy định. Mặt khác theo quy định tại điều 24, Điều lệ Đảng do đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ X  quy định, chi bộ trực thuộc có 5 nhiệm vụ: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị; giáo dục, quản lý và  phân công  công tác cho đảng viên; làm công tác vận động quần chúng; kiểm tra thi hành kỷ luật đảng viên; thu nộp đảng phí.
Chi bộ, chi ủy họp thường lệ mỗi tháng một lần. Đại hội chi bộ do chi ủy triệu tập 5 năm 2 lần”.
Đó là nguyên tắc, là quy định bắt buộc được quy định trong Điều lệ Đảng, không thể linh hoạt sửa đổi, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Nếu muốn thay đổi thì phải báo cáo và phải có sự đồng ý của cấp trên.
Tại Điều 8 Điều lệ Đảng cũng quy định: “Đảng viên bỏ sinh hoạt chi bộ hoặc không đóng đảng phí 3 tháng trong năm mà không có lý do chính đáng; đảng viên giảm sút ý chí phấn đấu, không làm nhiệm vụ đảng viên, đã được chi bộ giáo dục mà không tiến bộ thì chi bộ xem xét đề nghị lên cấp có thẩm quyền xóa tên trong danh sách đảng viên”.
Như vậy việc tham gia sinh họat chi bộ cũng được coi là một trong những tiêu chí để xem xét đánh giá tư cách của người đảng viên. Vì vậy cần quán triệt vị trí vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên hiểu rõ, tự giác thực hiện tốt trách nhiệm của người đảng viên đối với hoạt động của chi bộ.
2. Thực hiện tốt quy trình sinh hoạt chi bộ:
Để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cần tổ chức sinh hoạt theo quy trình một cách khoa học, đó là thực hiện tốt 3 bước trong sinh hoạt chi bộ.
 Bước một:  là bước chuẩn bị họp; bước này gồm những phần việc cụ thể:
- Chuẩn bị nội dung.
- Chương trình.
- Thời gian.
- Phương tiện.
- Tài liệu .
Trong bước này chuẩn bị nội dung để họp là quan trọng nhất. Nội dung được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, sát thực tế bao nhiêu thì hiệu quả cuộc họp càng đạt kết quả cao bấy nhiêu.
- Cần lựa chọn đúng  nội dung sinh hoạt, xác định đúng thời gian sinh hoạt. Để lựa chọn tốt nội dung sinh hoạt cần dựa vào mấy căn cứ sau đây:
+ Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của loại hình chi bộ (theo quy định của Trung ương).
+ Bám sát nhiệm vụ chính trị của chi bộ.
+ Nắm chắc các hoạt động của chi bộ để lựa chọn vấn đề cụ thể, đưa vào nội dung sinh hoạt cho phù hợp, đáp ứng được đòi hỏi của thực tế cũng như tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và quần chúng.
+ Căn cứ vào sự chỉ đạo của đảng ủy, của tổ chức Đảng cấp trên về nội dung sinh hoạt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, các đợt sinh hoạt chính trị chung, thông tin, thông báo thời sự v.v.
+ Căn cứ kế hoạch công tác của cấp ủy trong nhiệm kỳ đại hội đảng bộ và đại hội của các chi bộ…
Nội dung của từng cuộc sinh hoạt chi bộ có thể do yêu cầu thực tế đặt ra phải giải quyết hoặc do cấp ủy cấp trên chỉ đạo. Song dù yêu cầu nào thì Bí thư chi bộ cũng vẫn phải chuẩn bị chu đáo nội dung.Trước khi chuẩn bị nội dung sinh hoạt, Bí thư chi bộ  cũng cần trao đổi với đồng chí phụ trách công tác chuyên môn để có sự thống nhất về nội dung sinh hoạt.
Chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ là trách nhiệm chung của tất cả đảng viên, song trách nhiệm trước hết là của chi ủy và trực tiếp là Bí thư chi bộ.
Cùng với việc chuẩn bị nội dung cần xác định thời gian sinh hoạt ( số giờ, buổi, ngày) thời gian cần xác định phù hợp không quá ngắn hoặc quá dài.
Thông báo nội dung , thời gian sinh hoạt chi bộ cho đảng viên biết trước để bố trí sắp xếp công việc, chuẩn bị ý kiến phát biểu và tham gia sinh hoạt chi bộ đầy đủ.
Bước hai:  Tiến hành sinh hoạt chi bộ.
Sinh hoạt chi bộ phải bảo đảm:
- Phát huy được trí tuệ của tập thể , thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng; nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình, thể hiện tốt tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu.
- Chủ tọa điều hành hội nghị phải có năng lực, kiên trì, bình tĩnh, lắng nghe hết ý kiến của đảng viên kể cả ý kiến đối lập, tránh nóng vội, gây không khí căng thẳng không cần thiết. Chủ tọa hội nghị cần có kiến thức xây dựng Đảng, nắm vững diễn biến hội nghị chi bộ, có trình độ tổng hợp ý kiến thảo luận, biết kết luận đúng nội dung hội nghị đã thảo luận.
- Thư ký hội nghị phải ghi chép đầy đủ, chính xác diễn biến hội nghị và kết luận của chủ tọa, ý kiến tán thành, không tán thành chiếm tỷ lệ bao nhiêu phần trăm. Những vấn đề thuộc về kết luận, chủ trương hay ra nghị quyết chi bộ cần ghi rõ từng việc một, ngắn gọn để đảng viên dễ nhớ, dễ thực hiện, tránh tình trạng kết luận và ghi biên bản một cách chung chung.
Bước 3: Tổ chức thực hiện nghị quyết chi bộ.
Tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết chi bộ là bước quyết định trong hành động của chi bộ, thể hiện cụ thể vai trò và hiệu quả lãnh đạo của chi bộ là cơ sở thực tiễn để rút kinh nghiệm cho kỳ họp tiếp theo. Vì vậy, bí thư chi bộ phải nhân danh là người đề ra ghị quyết tiến hành phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên, quá trình tực hiện nghị quyết phải bằng những hình thức thích hợp để kiểm tra nhắc nhở, đôn đốc đảng viên thực hiện.
3. Tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề.
Để bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng một cách chắc chắn, sâu sắc, tránh được sự nhàm chán, khô cứng trong sinh hoạt chi bộ, cần tăng cường hình thức sinh hoạt chuyên đề. Mỗi năm, mỗi chi bộ ít nhất cũng cần có hai đến ba kỳ sinh hoạt chuyên đề.
Để có nội dung sinh hoạt chuyên đề phong phú, hiệu quả cao, chi ủy hoặc bí thư chi bộ cần suy nghĩ, trao đổi với bộ phận chuyên môn, đoàn thể để lựa chọn ra một số nội dung cần đưa vào sinh hoạt chuyên đề. Sau đó phân công người chuẩn bị nội dung, cấp ủy cần nói rõ mục đích yêu cầu, ý kiến chỉ đạo và cung cấp những tài liệu thông tin cần thiết cho người được phân công chuẩn bị nội dung sinh họat. Cấp uỷ cần thông báo trước nội dung sinh hoạt từ một đến hai ngày cho đảng viên trong chi bộ biết để chuẩn bị ý kiến thảo luận nghiêm túc, có chất lượng cao.
4. Nâng cao trách nhiệm của đảng viên trong việc thực hiện nền nếp sinh hoạt chi bộ.
Cần tăng cường giáo dục, quán triệt về vị trí, vai trò của chi bộ và tầm quan trọng của sinh hoạt chi bộ để mọi đảng viên thấy rõ, vịêc tham gia sinh hoạt chi bộ là quyền lợi, là trách nhiệm của mỗi đảng viên. Hàng tháng khi sinh hoạt chi bộ, chi ủy cần điểm danh, đồng chí thư ký ghi chép biên bản cần thể hiện rõ ai vắng mặt, có lý do hay không có lý do. Sau buổi sinh hoạt chi bộ, bí thư chi bộ cần gặp gỡ, nhắc nhở hoặc truyền đạt nghị quyết của chi bộ để đảng viên vắng mặt hiểu rõ nội dung sinh hoạt chi bộ và tham gia thực hiện nghị quyết của chi bộ.
5. Phát huy vai trò của quần chúng tham gia xây dựng Đảng, góp ý kiến phê bình đảng viên và tổ chức đảng.
 Sự nghiệp cách mạng là sự nghiệp của quần chúng nhân dân. Chi bộ là cầu nối giữa đảng viên với quần chúng; đảng viên phải gắn bó mật thiết với quần chúng, nắm vững tâm tư, nguyện vọng của quần chúng và những ý kiến đóng góp của họ thông qua việc tổ chức sinh hoạt của quần chúng để họ trực tiếp góp ý phê bình tổ chức đảng và đảng viên. Hàng năm các chi bộ , hoặc trong đảng bộ cần tổ chức lấy ý kiến, góp ý của quần chúng đối với cán bộ, đảng viên và với tổ chức Đảng. Khi tổ chức lấy ý kiến các tổ chức quần chúng cần thực hiện nghiêm túc, thật sự cầu thị, tránh làm hình thức. Sau khi quần chúng tham gia đóng góp ý kiến cần xem xét trả lời hoặc công khai thông báo việc tíêp thu sửa chữa đối với các tổ chức quần chúng.
6. Tăng cường sự chỉ đạo, kiểm tra của đảng ủy nhà trường đối với tình hình sinh họat ở các chi bộ.
Chất lượng sinh hoạt chi bộ phụ thuộc trực tiếp vào thái độ, tác phong làm việc khoa học, dân chủ và phẩm chất, năng lực của tập thể cấp ủy và từng đảng viên. Song sự chỉ đạo kiểm tra chặt chẽ của tổ chức Đảng cấp trên là một yếu tố tác động có tính quyết định đối với hoạt động của các chi bộ Sự chỉ đạo cần tập trung vào các nội dung cụ thể sau đây:
- Theo dõi, chỉ đạo, giúp đỡ về nội dung sinh họat của các chi bộ về sự lãnh đạo của chi bộ đối với hoạt động chuyên môn, đối với công tác tư tưởng, tổ chức.
- Phân công các đồng chí đảng ủy viên phụ trách, theo dõi giúp đỡ các chi bộ.
- Chăm lo bồi dưỡng kiến thức công tác đảng: Sắp xếp thời gian tạo điều kiện thuận lợi để các  đồng chí chi ủy, bí thư chi bộ tham dự đầy đủ của các đợt tập huấn để nâng cao nghiệp vụ công tác đảng cho đội ngũ chi ủy viên, bí thư chi bộ.
- Kiểm tra thường xuyên chế độ sinh hoạt chi bộ bằng các hình thức: Qua báo cáo hàng tháng của các chi bộ, qua sổ biên bản sinh hoạt, qua kiểm tra đột xuất việc sinh hoạt của các chi bộ.
7. Đề cao trách nhiệm của chi ủy, bí thư chi bộ đối với hoạt động của chi bộ và sinh hoạt chi bộ.
Chi ủy, bí thư chi bộ có vai trò rất quan trọng đối với hoạt động chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Sinh hoạt chi ủy, chi bộ phải có quá trình chuẩn bị, được đầu tư đúng mức, đó là trách nhiệm của mỗi cấp ủy, trước hết là bí thư chi bộ. Nội dung chuẩn bị sẽ là dự thảo báo cáo về nhiệm vụ chính trị có thể đi vào những nét lớn:
+ Kiểm điểm đánh giá tính hình đơn vị.
+ Chủ trương, định hướng sắp tới.
+ Dự kiến phân công, dự kiến tình huống.
+ Vấn đề kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Đảng…
Trách nhiệm, năng lực của chi uỷ, bí thư chi bộ là một trong những nhân tố quyết định nhất đối với chất lượng sinh hoạt chi bộ.

 

 

Các bài viết khác:
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn