Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

Để đánh giá và sử dụng đúng cán bộ

Tác giả : Nguyễn Thị Khoa - Gv Khoa Xây dựng Đảng
File đính kèm: Không có

Đánh giá và sử dụng cán bộ là hai việc quan trọng của công tác cán bộ. Đánh giá chính xác cán bộ là cơ sở vững chắc để đào tạo và sử dụng hợp lý cán bộ, tạo ra động lực mạnh mẽ, động viên cán bộ cống hiến sức lực, tài trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đánh giá cán bộ không đúng, không chính xác dẫn đến sử dụng cán bộ một cách tùy tiện, làm mất đi động lực phấn đấu của từng cá nhân, thậm chí có khi làm xáo trộn tâm lý của cả một tập thể, gây nên sự trầm lắng, trì trệ trong công việc. Bởi vậy, đánh giá và sử dụng cán bộ phải được xem xét, thực hiện thống nhất trên nền tảng những quan điểm và phương pháp đúng đắn ,khoa học.
    Từ khi ra đời đến nay, lúc nào Đảng ta cũng coi trọng công tác cán bộ. Nhờ đó Đảng đã xây dựng được các thế hệ cán bộ hùng hậu kế tiếp nhau qua các chặng đường cách mạng. Nhìn chung, đội ngũ cán bộ được tôi luyện,trưởng thành, có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, hết lòng phấn đấu hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.
    Một trong những thành công trong công tác cán bộ của Đảng là đã hình thành được những quan điểm vững vàng, rõ ràng, nhất quán và phương pháp sáng tạo, cụ thể trong đánh giá và sử dụng cán bộ. Tuy nhiên, ở nhiều nơi có lúc việc đánh giá, sử dụng cán bộ còn chủ quan, cảm tính, cục bộ địa phương, thiếu dân chủ, làm cho một số cán bộ có đức, có tài bị bỏ quên, trong khi đó, không ít kẻ cơ hội, thiếu tài, kém đức lại được trưng dụng, làm mất đoàn kết nội bộ, hỏng việc, thậm chí gây ra những tổn  hại lớn lao cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở.
    Xây dựng quan điểm đúng đắn về đánh giá, sử dụng cán bộ là khâu cơ bản, cần thiết nhất, khẩn trương nhất của công tác cán bộ. Trong giai đoạn hiện nay, công tác cán bộ nói chung và việc đánh giá, sử dụng cán bộ  nói riêng phải luôn luôn nắm vững  những quan điểm cơ bản, chung nhất của Đảng ta về công tác cán bộ mà NQTW 9 khóa X đã đề ra . Đó là : Phải thường xuyên chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đổi mới công tác cán bộ gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng. Phải xuất phát từ chiến lược phát triển kinh tế- xã hội và bảo vệ Tổ quốc, từ yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước . Quán triệt quan điểm giai cấp công nhân của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, truyền thống yêu nước, đại đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân. Phải gắn việc xây dựng đội ngũ cán bộ với xây dựng tổ chức và đổi mới cơ chế, chính sách, với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phải thông qua hoạt động thực tiễn và phong trào cách mạng của nhân dân, nâng cao trình độ dân trí, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để tuyển chọn, giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng cán bộ. Phải dựa vào dân để phát hiện, kiểm tra và giám sát cán bộ. Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ theo nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với phát huy trách nhiệm của các tổ chức và người đứng đầu các tổ chức trong hệ thống chính trị… Trên cơ sở các quan điểm chung đó, điều cần  thiết  là phải xác định cho thật rõ những yêu cầu cụ thể sau đây đối với việc đánh giá và sử dụng cán bộ:
   - Phải khẳng định rằng không bao giờ chúng ta thiếu cán bộ, thiếu nhân tài.Nếu nói thiếu, chẳng qua là chúng ta đánh giá không đúng cán bộ và sử dụng không hợp lý cán bộ mà thôi. Thực tế chỉ ra rằng, ở đâu đánh giá chính xác cán bộ và sử dụng hợp lý cán bộ thì ở đó nguồn cán bộ luôn dồi dào, nhân tài luôn xuất hiện, lớp lớp kế tiếp nhau.
  - Để đánh giá và sử dụng đúng cán bộ, phải đặt cán bộ trong các mối quan hệ cụ thể của nó. Đó là những mối quan hệ với đường lối, chủ trương, tổ chức,cơ chế, chính sách, nhiệm vụ, hoàn cảnh, điều kiện sống và làm việc của cán bộ. Thực tiễn tác động rất lớn đến cán bộ, khiến cho những  mặt tốt và mặt xấu ở từng cán bộ được bộc lộ
 - Đánh giá cán bộ phải theo quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lê nin về sự phát triển của cá nhân. Sự phát triển đó diễn ra hàng ngày,hàng giờ do hoạt động rèn luyện tự thân của từng cán bộ cộng với sự giúp đỡ của bạn bè. Sự phát triển đó có thể diễn ra theo chiều hướng tốt, cũng có thể diễn ra theo chiều hướng xấu. Vì vậy, không nên đặt người cán bộ ở trạng thái tĩnh để đánh giá. Nếu chỉ nhìn cán bộ với con mắt, với thước đo anh ta là con người hôm qua, chứ không phải  là con người hôm nay thì không thể nào đánh giá chính xác cán bộ được.
  - Đánh giá cán bộ phải thật sự khoa học, khách quan, công tâm và phải tuân theo nguyên tắc tập thể, dân chủ, công khai. Khoa học đòi hỏi phải căn cứ  vào tiêu chuẩn, mặt khác phải nắm vững và hiểu biết một cách toàn diện : từ tâm lý lứa tuổi, tâm lý giai cấp đến quá trình phấn đấu rèn luyện của họ. Khách quan là phải tôn trọng sự thật, tôn trọng nhân cách, cá tính riêng của mỗi người. Công tâm là không bao giờ được phép “yêu nên tốt, ghét nên xấu”. Tập thể là những quyết định về cán bộ và công tác cán bộ phải do tập thể có thẩm quyền quyết định. Công khai là không giấu giếm, không bí mật; đối tượng được đánh giá phải được biết những ý kiến  nhận xét của cấp có thẩm quyền đối với bản thân mình; nếu cần có thể được đối thoại, chất vấn.
 - Sử dụng cán bộ phải kịp thời, đúng việc, phải bảo đảm được khối đoàn kết thống nhất của cơ quan, đơn vị.
 - Sử dụng cán bộ phải gắn với quản lý cán bộ và trong quản lý cán bộ phải luôn luôn đặt ra yêu cầu cao. Sử dụng cán bộ mà không quản lý tốt cán bộ thì công tác cán bộ sẽ nẩy sinh nhiều vấn đề phức tạp nội bộ. Sử dụng cán bộ còn phải gắn liền với bồi dưỡng toàn diện cán bộ và bảo vệ cán bộ.
 Song song với với việc xây dựng các quan điểm cơ bản trên, trong đánh giá, sử dụng cán bộ cần kiên quyết khắc phục tư tưởng chủ quan, gia trưởng, hẹp hòi, định kiến, áp đặt; bệnh hình thức, nặng về cơ cấu, đội hình; thái độ nôn nóng, xuê xoa cồt làm cho xong việc.
   Có quan điểm đánh giá, sử dụng cán bộ rõ ràng, thống nhất, ổn định là cơ sở tốt để sáng tạo các biện pháp đánh giá và sử dụng cán bộ đúng. Cần nhận thức rằng, Đảng ta đã có nhiều kinh nghiệm trong việc định ra các biện pháp đánh giá và sử dụng cán bộ. Ngày nay, phát huy đầy đủ các kinh nghiệm quý báu đã có, cấp ủy các cấp cần chủ động, sáng tạo những biện pháp mới mẻ phù hợp với yêu cầu mới.
   Cần xác định thật rõ tiêu chuẩn chung nhất của người cán bộ là gì. Trên cơ sở đó xác định tiêu chuẩn cụ thể đối với từng loại cán bộ , thậm chí từng chức danh cán bộ. Trong tiêu chuẩn phải coi trọng cả đức và tài; lấy đức là gốc. Trong đức phải luôn luôn coi trọng ý thức chính trị, lập trường giai cấp, lòng  trung thành với lý tưởng cách mạng của giai cấp và dân tộc, đạo đức cách mạng.
   Phải nhận xét đánh giá cán bộ hằng tháng, hằng quý, hằng  năm; đặc biệt là các mốc lớn như kết thúc nhiệm kỳ, thuyên chuyển, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm và nghỉ hưu. Hình thức nhận xét đánh giá vô cùng phong phú, đa dạng, sinh động làm sao để người được đánh giá phấn khởi, tự tin và nhận rõ được mình là ai và đang phát triển theo chiều hướng nào.
  Đánh giá cán bộ phải theo từng bước. Cán bộ tự đánh giá, tự xác định nhiệm vụ nào mình sẽ làm được, làm tốt. Cấp ủy phải tìm hiểu kỹ cán bộ, xem xét tất cả các mối quan hệ, quá trình phấn đấu của cán bộ, tập hợp các thông tin khác nhau về cán bộ, trên cơ sở đó trao đổi trong tập thể lãnh đạo, trao đổi với người được đánh giá một cách công khai, khách quan, dân chủ. Mỗi khi nhận xét, đánh giá cán bộ, cần ghi chép bằng văn bản và lưu giữ vào hồ sơ cán bộ, làm căn cứ cho quá trình phấn đấu của cán bộ.
   Để sử dụng hợp lý cán bộ, cần thực hiện tốt phương pháp thi tuyển và thử việc. Đây là một trong những phương pháp quan trọng mà những năm qua  nhiều cơ sở đã áp dụng và rất có hiệu quả. Không nên coi thi tuyển là nặng nề và cũng không nên làm nặng nề, khó khăn với người này nhưng dễ dãi, đơn giản với người khác  trong thi tuyển. Vấn đề cơ bản là việc thi tuyển có đúng mục tiêu, quan điểm và tiêu chuẩn đánh giá, sử dụng cán bộ hay không?
   Cần mạnh dạn thực hiện tốt việc luân chuyển cán bộ. Luân chuyển cán bộ có mặt tốt là khắc phục được tình trạng trì trệ, gia trưởng, chủ quan, tham ô, trù úm, tạo cho cán bộ sức sống mới, chủ động rèn luyện trong hoàn cảnh mới. Nhưng luân chuyển cán bộ cũng có những khó khăn riêng của nó, nếu thiếu thận trọng sẽ gây nên xáo trộn, công việc bị ngắt đoạn không liên tục trong một thời gian nhất định. Cần đề cao ý thức trách nhiệm và kỷ luật trong việc luân chuyển cán bộ. Cần xây dựng ở từng địa phương, đơn vị có cán bộ có trình độ lý luận, có cán bộ giàu kinh nghiệm thực tiễn, có cán bộ tuổi cao, kết hợp với cán bộ trẻ.
   Để sử dụng cán bộ hợp lý, cần mạnh dạn thực hiện tốt việc miễn nhiệm cán bộ không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cần xây dựng tư tưởng vào, ra, lên, xuống là chuyện thường tình của công tác cán bộ.
   Để sử dụng, khai thác hết tiềm năng của từng cán bộ, thực hiện việc giao khoán công việc, dự án, đề tài cho cán bộ, yêu cầu cán bộ thường xuyên tổng kết kinh nghiệm, báo cáo kinh nghiệm  trước lãnh đạo và tập thể, trước các hội đồng chuyên môn, hội đồng khoa học. Bên cạnh đó cần thường xuyên thực hiện tốt chế độ tự phê bình và phê bình, giúp cán bộ có điều kiện thấy rõ quá trình phấn đấu, rèn luyện của mình.
   Phải giám sát, kiểm tra thường xuyên cán bộ theo các nội dung như : tư tưởng, công tác, quan hệ và sinh hoạt. Kịp thời phát hiện, ngăn chặn ngay từ khi cán bộ có dấu hiệu sai lầm. Làm tốt việc bảo vệ cán bộ và phải thực hiện tốt các chế độ đãi ngộ đối với cán bộ.
  Các quan điểm, phương pháp đánh giá và sử dụng cán bộ nêu trên được vận dụng đến mức độ nào, hoàn toàn phụ thuộc vào sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và bộ máy tổ chức cán bộ. Bởi vậy các cơ sở đảng cần lựa chọn một đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt vững vàng về quan điểm, bên cạnh đó phải xây dựng hoàn thiện bộ máy tổ chức cán bộ, mà điều cốt lõi là những người chịu trách nhiệm về công việc đó trước tiên phải thật sự là người có đức, có tài, công tâm, khách quan, vì sự nghiệp của giai cấp và của dân tộc.

                                        

 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn