Liên kết
 
 
 
 
Thống kê
 
 
 
 
Nội san nhà trường

QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ DIỄN ĐỒNG - HUYỆN DIỄN CHÂU - TỈNH NGHỆ AN, MỘT SỐ BÀI HỌC RÚT RA TỪ MỐI QUAN HỆ ĐÓ

Tác giả : Bùi Thị Hoa - TK nhà nước và pháp luật
File đính kèm: Không có

Nghị quyết hội nghị lần thứ tám Ban chấp hành trung ương Đảng khoá VII đã chỉ rõ: "nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân các cấp." (văn kiện hội nghị lần thứ 8 BCHTW- khoá VII, Hà nội năm 1995 tr.35).
Để nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân các cấp, một trong những yếu tố đóng vai trò quan trọng, là cần phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mỗi cơ quan.
Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã là hai cơ quan của chính quyền cấp xã. Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, là mối quan hệ giữa cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương và cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân - Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đây là mối quan hệ giữa cơ quan quyền lực có chức năng quyết định những chủ trương, biện pháp quan trọng để phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội ở địa phương; giám sát việc thực hiện pháp luật đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở địa phương và cơ quan hành chính nhà nước có chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân cùng cấp, văn bản pháp luật liên quan trên địa đến địa phương.
 Như vậy, với chức năng, nhiệm vụ của mình, cả Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đều có vai trò quan trọng trong công tác  xây dựng và phát triển các lĩnh vực: kinh tế; xã hội; củng cố quốc phòng - an ninh; ổn định, nâng cao đời sống của nhân dân địa phương và xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh. Tuy nhiên, mục tiêu đó khó có thể đạt được nếu giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân không có sự phối hợp chặt chẽ trong quá trình thực hiện chức năng,  nhiệm vụ được giao.
Trên thực tế nhận thức của một số cá nhân về vấn đề này chưa có sự thống nhất, số cá nhân đó cho rằng để thực hiện tốt nhiệm vụ của mỗi cơ quan không nhất thiết phải có sự phối hợp giữa HĐND và UBND. Thực tiễn hoạt động của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Diễn Đồng là một bằng chứng hùng hồn phủ nhận quan niệm sai lầm trên của một số cá nhân đó.
Diễn Đồng là một xã đồng bằng vùng chiêm trũng, có đường tỉnh lộ chảy qua từ đông sang tây, toàn xã 1149 hộ với 5010 nhân khẩu. Trên thực tế xã Diễn Đồng rất khó phát huy tiềm năng, thế mạnh về nguồn nhân lực, vị trí địa lý, đất đai... để phát triển kinh tế- xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân địa phương, xây dựng chính quyền vững mạnh..., (năm 2008, tốc độ tăng trưởng kinh tế 17,7%, bình quan giá trị sản xuất / đầu người 12.228.300 đồng / người / năm, tình hình văn hoá xã hội ổn định, lành mạnh) nếu không quan tâm giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã trong quá trình hoạt động.
Vậy, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Diễn Đồng huyện Diễn châu đã giải quyết mối quan hệ này như thế nào?
Trong phạm vi giới hạn của ấn phẩm, tác giả chỉ đề cập đến một số vấn đề cơ bản về việc giải quyết mối quan hệ giữa Hội đồng nhân và Uỷ ban nhân dân xã Diễn Đồng nhiệm kỳ (2004 - 2011), về chuẩn bị kỳ họp, tiến hành kỳ họp và sau kỳ họp Hội đồng nhân dân xã.
Thứ nhất, chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân.
Để góp phần tạo nên sự thành công của kỳ họp Hội đồng nhân dân xã,  khâu chuẩn bị  các điều kiện cho kỳ họp đóng một vai trò rất quan trọng, đặc biệt việc chuẩn bị nội dung cho kỳ họp.
Nhận thức được tầm quan trọng nói trên, thường trực Hội đồng nhân dân xã Diễn Đồng đã chủ động tổ chức hội nghị bao gồm thường trực Đảng uỷ, thường trực Hội đồng nhân dân, đại diện của Uỷ ban mặt trận Tổ quốc cùng cấp, Uỷ ban nhân dân để thống nhất dự kiến chương trình, nội dung, thời gian tiến hành kỳ họp. Trong các cuộc họp đó Uỷ ban nhân dân được phân công phối hợp  cùng với thường trực Hội đồng nhân dân để chuẩn bị điều kiện vật chất cũng như nội dung chương trình cho kỳ họp. Cụ thể,  Uỷ ban nhân dân: - Chuẩn bị báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội 6 tháng, 1 năm của xã; báo cáo dự toán ngân sách, quyết toán ngân sách xã;
- Chuẩn bị các đề án về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất khu dân cư và các loại đất khác theo thẩm quyền;
- Chuẩn bị đề án làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hoá xóm;
- Chuẩn bị đề án giải quyết việc làm cho lao động địa phương, phát triển chăn nuôi trâu, bò, lợn, vịt ở địa phương…   
 Để việc chuẩn bị nội dung các báo, đề án trình Hội đồng nhân dân có chất lượng, trên tinh thần nội dung cuộc họp do thường trực Hội đồng nhân dân xã phối hợp tổ chức, và căn cứ vào quy chế phối hợp hoạt động giữa Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã đã được ban hành. Uỷ ban nhân dân xã Diễn Đồng phân công các ban như: ban kinh tế, ban văn hoá xã hội, ban tư pháp, văn phòng…chuẩn bị báo cáo, đề án để Uỷ ban nhân dân xem xét trước khi trình ra Hội đồng nhân dân xã thảo luận thông qua.
     Để giúp Hội đồng nhân dân thảo luận và thông qua các báo cáo, đề án đạt chất lượng cao, thường trực Hội đồng nhân dân ngoài việc phối hợp với Uỷ ban nhân dân chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp còn cùng với văn phòng uỷ ban nhân dân gửi các báo cáo, đề án, giấy mời cho các đại biểu Hội đồng nhân dân xã, đại biểu Hội đồng nhân dân huyện, tỉnh, đại biểu Quốc hội được bầu ở địa phương, cơ quan nhà nước và các đại biểu khác theo quy định của pháp luật. Phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã chuẩn bị điều kiện vật chất để kỳ họp được tiến hành theo quy định và đạt chất lượng tốt.
Thứ hai, Trong quá trình tiến hành kỳ họp
Kỳ họp được xác đinh là một trong bốn hình thức hoạt động của Hội đồng nhân dân, và được coi là hình thức hoạt động chủ yếu của Hội đồng nhân dân xã. Bởi vì, kỳ họp là nơi tập trung trí tuệ các đại biểu Hội đồng nhân dân, nơi xem xét và biến ý chí nguyện vọng của đa số nhân dân trong xã thành quy định mang tính bắt buộc đối với các cá nhân và tổ chức liên quan trên địa bàn - nơi thực hiện quyền làm chủ của nhân dân địa phương và thực hiện chức năng của Hội đồng nhân dân.
 Tại kỳ họp Hội đồng nhân dân đã tiến hành xem xét các báo cáo, đề án do UBND xã đệ trình, như: báo cáo thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân về phát triển kinh tế - xã hội xã 6 tháng, năm; báo cáo thực hiện đề án về chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; đề án xây dựng đường giao thông nông thôn...
Do được chuẩn bị chu đáo, nghiêm túc, nên các báo cáo, đề án Uỷ ban nhân dân trình Hội đồng nhân dân đều được Hội đồng nhân dân và cử tri của xã đánh giá có chất lượng, đã góp phần không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã Diễn Đồng.
 Mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân còn được thể hiện thông qua chương trình chất vấn và trả lời chất vấn của Chủ tịch, Phó chủ tịch và các thành viên của Uỷ ban nhân dân xã. Để chất vấn và trả lời chất vấn đạt kết quả tốt cần phải giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa người chất vấn và  người có trách nhiệm trả lời chất vấn. Người có trách nhiệm trả lời chất vấn sau khi nhận được câu hỏi chất vấn của đại biểu Hội đồng nhân dân từ chủ toạ kỳ họp, người có trách nhiệm trả lời chất vấn đã chuẩn bị nghiêm túc và đi thẳng vào vấn đề trả lời  trực tiếp trước Hội đồng nhân dân, trường hợp không có điều kiện trả lời trực tiếp thì người có trách nhiệm trả lời chất vấn, trả lời bằng văn bản cho người chất vấn và thường trực Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ỷ ban nhân dân năm 2003. Vì vậy, những vấn đề thuộc phạm vi quản lý của Uỷ ban nhân dân xã Diễn Đồng, đang có nhiều ý kiến khác nhau qua trả lời chất vấn đã được làm rõ, nhờ vậy đã góp phần củng cố  niềm tin của nhân dân đối với chính quyền.
Thứ ba, sau mỗi kỳ họp Hội đồng nhân dân.
Kết quả kỳ họp của Hội đồng nhân dân được phản ảnh chủ yếu thông qua nghị quyết của Hội đồng nhân. Tuy nhiên, nghị quyết của Hội đồng nhân dân có đi vào thực tiễn hay không, phụ thuộc rất lớn vào khâu tổ chức thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân của Uỷ ban nhân dân xã. Do vậy, sau mỗi kỳ họp, thường trực Hội đồng nhân dân tiến hành đôn đốc Uỷ ban nhân dân khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân, đồng thời giám sát Uỷ ban nhân dân trong việc tổ chức thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân. Là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân xã Diễn Đồng ngay sau kỳ họp Hội đồng nhân dân đã tiến hành xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân và triển khai tổ chức thực hiện kế hoạc đó kịp thời và có hiệu quả. Do vậy, năm 2008 đã đưa giá trị sản xuất đạt 61.246 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng kinh tế 17,7% vượt 0,7% so với chỉ tiêu đề ra; tổng thu ngân sách: 4.726.726.000 đồng; công tác giáo dục, đào tạo, y tế có bước phát triển mới, xã hội ổn định; năm 2008 toàn xã có 972/1155 gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, đạt 84%; đời sống nhân dân được cải thiện.
Một số bài học rút ra từ việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Diễn Đồng nhiệm kỳ (2004-2011)
Quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân là quan hệ giữa hai cơ quan của chính quyền cùng cấp, để thực hiện có hiệu quả quyền lực của nhân dân đồng thời quản lý tốt các mặt đời sống xã hội ở địa phương, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã Diễn Đồng trong thời gian qua đã giải quyết đúng đắn mối quan hệ này. Từ thực tiễn giải quyết mối quan hệ đó của HĐND và UBND xã Diễn Đồng, tác giả rút ra một số bài học sau:
Một là, Trên cơ sở chức năng nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân do pháp luật hiện hành quy định và thực tiễn yêu cầu về phát triển kinh tế- xã hội của xã trước mắt cũng như trong những năm tới, ngay từ đầu nhiệm kỳ, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân xã đã khẩn trương xây dựng quy chế phối hợp hoạt động.
Hai là, Trên cơ sở quy chế phối hợp hoạt động đã được đã được ban hành, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã đã thường xuyên bám sát quy chế để tổ chức hoạt động của mỗi cơ quan, nếu có gì vướng mắc các cơ quan đó phối hợp tìm cách giải quyết. 
Ba là, việc giải quyết đúng đắn mối quan hệ giữa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân xã, nhằm đảm bảo cho Uỷ ban nhân dân thực hiện đúng chức năng của một cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân cùng cấp, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương. Đồng thời tạo điều kiện cho Hội đồng nhân dân ban hành những nghị quyết sát đúng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội ở địa phương, giám sát việc thực hiện nghị quyết Hội đồng nhân dân đã ban hành có hiệu quả.   
 Thứ tư, HĐND và UBND xã đã chủ động tranh thủ sự lãnh đạo của đảng uỷ xã về việc phối hợp thực hiện nhiệm vụ của HĐND và UBND.
Thứ năm, Khi thực hiện quyền chất vấn các đại biểu Hội đồng nhân dân  phát huy trách nhiệm của người đại biểu Hội đồng nhân dân, nghiên cứu kỹ vấn đề cần chất ván để chuẩn bị câu hỏi chất vấn. Vấn đề chất vấn phải liên quan đến trách nhiệm của người bị chất vấn, câu hỏi chất vấn ngắn gọn, dễ hiểu và đi thẳng vào vấn đề, không hỏi trùng lặp câu hỏi đã được đại biểu khác đã hỏi và đã được trả lời./.
 
Bản quyền thuộc về Trường Chính Trị Nghệ An.
Địa chỉ: 121 - Lê Hồng Phong - TP.Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.842552; Fax: 0383.842552; Web: http://www.truongchinhtrina.gov.vn
Email: chinhtrina@gmail.com; admin@tct.nghean.gov.vn; tct@nghean.gov.vn